Privatlivspolitik for kandidater hos Nordic Medicare

1. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

1.1. Når du indsender kandidatblanketten, indgår du en aftale med os om, at vi opretter dig i vores database samt kontakter dig for en nærmere aftale om vilkårene for din tilknytning til os.

1.2. Når vi har fundet en stilling til dig, vil du få tilsendt en kontrakt for din ansættelse. Kontrakten indgås med os, og du vil få din løn udbetalt af os, hvis du er vikar og af din arbejdsplads, hvis du er fastansat.

1.3. I forbindelse med din tilknytning hos os, vil vi derfor behandle en række personoplysninger om dig. Vi behandler alle oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende databeskyttelsesretlige regler. Du kan læse mere om vores behandling i de følgende afsnit af denne privatlivspolitik.

2. FORMÅL

2.1. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at administrere samtlige forhold vedrørende din tilknytning som kandidat hos os, herunder vores egen vurdering af din profil og de eventuelle krav, som stilles af din fremtidige arbejdsplads.

2.2. Vi indsamler og anvender herudover dine oplysninger til statistiske formål og i forbindelse med tilfredshedsundersøgelser hos kunderne.

2.3. Vi anvender ikke dine personoplysninger til andre formål, medmindre du har givet dit specifikke samtykke.

3. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

3.1. Som led i administrationen af dine forhold behandler vi følgende kategorier af person-data om dig:

a) Almindelige personoplysninger. Disse omfatter navn, adresse, CPR-nummer, te-lefonnummer, kvalifikationer, sprogkundskaber, referencer, lønoplysninger, autorisation (sundhedspersonale), klagesager, personlighedstests, tilfredshedsanalyser eller andre oplysninger, som er nødvendige for at opfylde aftalen med dig, eller som du frivilligt har sendt til os. Såfremt du benytter dig af vores tilbud om en af vores pakkeløsninger med bolig, transport og forsikringer, indgår dette naturligvis også i vores behandling af dine data i det omfang det er påkrævet for at give dig denne service. Vi opbevarer desuden oplysninger om dine aktiviteter hos os, herunder din ansættelseshistorik.

b) Følsomme oplysninger. Disse omfatter evt. længerevarende sygdom, graviditet eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold. Disse oplysninger behandler vi udelukkende i det omfang, vi har en retlig forpligtelse til at indsamle og eventuelt videregive oplysningerne, eller såfremt sådanne oplysninger er frivilligt afgivet af dig. Et eksempel på sådanne behandlinger er vores ret til refusion for dagpenge, hvor det er nødvendigt for os at samle information om dit sygefravær eller din barselsorlov.

c) Oplysninger om strafbare forhold. Disse omfatter din straffeattest og/eller børneattest, som vi indsamler via en forespørgsel hos den relevante myndighed. Vi behandler disse oplysninger, fordi din stilling som sundhedsperson er en særlig betroet stilling, hvor vores kendskab til din straffeattest og/eller børneattest har afgørende betydning for den opgave, du skal udføre. Som eksempel herpå kan nævnes stillinger, hvor det har afgørende betydning for arbejdspladsen, at du ikke tidligere har været straffet for sædeligheds- eller andre strafferetlige forbrydelser, brud på den lovbestemte tavshedspligt for sundhedspersonale, eller andre lovovertrædelser, der rimeligvis indgår i en samlet vurdering af din egnethed til stillingen.

4. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER

4.1. Som led i vores personaleadministration anvender vi fra tid til anden serviceleverandører. Disse databehandlere handler alene i henhold til vores klare instruks og påvirker ikke dine eller vores persondataretlige rettigheder i øvrigt. Som eksempel på databehandlere kan nævnes cloudservices, pensionsselskaber, forsikringsselskaber og lønbureauer.

4.2. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, hvor tredjeparterne selv kan bestemme, hvad disse data skal bruges til, medmindre der er tale om offentlige myndigheder, din gennem os tildelte arbejdsplads eller andre tredjeparter i forbindelse med opfyldelsen af din ansættelsesaftale eller et lovkrav. Andre tredjeparter kan eksempelvis være en kommune, et forsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen.

4.3. Enhver videregivelse vil således være begrundet i særlige forhold, og der vil alene blive videregivet relevante og nødvendige oplysninger. Ved videregivelse af oplysninger vil modtageren blive pålagt fuld fortrolighed.

5. BEHANDLINGSTID

5.1. Vi behandler dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores aftale om din tilknytning hos os. Som udgangspunkt behandler vi således samtlige dine oplys-ninger, indtil du lukker din profil med de undtagelser og muligheder, der er beskrevet i dette afsnit.

5.2. Deaktivering af profil:

Du har mulighed for at deaktivere din profil midlertidigt, fx i tilfælde af orlov, udenlands-ophold eller fordi du ønsker at holde en pause fra Nordic Medicare, men stadig gerne vil have din profil i tilfælde af fremtidig genaktivering. Under din deaktivering standser al kommunikation fra os til dig, men du vil stadig stå i vores database.

5.3. Lukning af profil:

Du har til hver en tid mulighed for at lukke din profil ved at skrive til os eller gå ind på vores hjemmeside og afmelde dig. I det tilfælde sletter vi dine oplysninger, medmindre et særligt forhold gør sig gældende.

5.4. Særlige forhold (undtagelser til anmodning om lukning og sletning):

a) Almindelig tilknytning som vikar eller fastansat:

Såfremt du har haft en eller flere stillinger gennem os, vil der være etableret et kontraktforhold mellem os og din arbejdsplads eller mellem dig og din arbejds-plads med os som mellemmand. Det betyder, at vi bliver ansvarlige for vores handlinger og skal kunne beskytte os mod eventuelle retstvister. Derfor beholder vi altid dine oplysninger i minimum 5 år efter den seneste stillingsperiodes afslut-ning uanset om du har anmodet om lukning af din profil. Såfremt der er en ver-serende sag, sletter vi tidligst oplysningerne, når der er fundet en endelig afgø-relse på sagen.

b) Risiko for patientsikkerheden:

Vi sætter patientsikkerheden højest i alle sammenhænge. Såfremt vi afviser din anmodning om tilknytning til os eller du er blevet afskediget på grund af forhold,

som vi vurderer kan udgøre en risiko for patientsikkerheden, sletter vi ikke din oplysninger før en af følgende betingelser er opfyldt:

* For sundhedspersonale: Indtil din autorisation slettes hos myndighederne i Danmark, Sverige og Norge.

* For øvrigt personale: Indtil din 80-års fødselsdag.

c) Risiko for skade på Nordic Medicares offentlige omdømme:

Vores virksomhed er meget afhængig af at virke tillidsfuldt overfor offentligheden. Såfremt vi afviser din anmodning om tilknytning til os eller du er blevet afskediget på grund af forhold, som har potentiale til at skade Nordic Medicares offentlige omdømme ved fortsat forbindelse til dig, forbeholder vi os at opbevare dine oplysninger indtil der ikke længere vurderes at være en skadevirkning eller ultimativt.

* For sundhedspersonale: Indtil din autorisation slettes hos myndighederne i Danmark, Sverige og Norge.

* For øvrigt personale: Indtil din 80-års fødselsdag.

5.5. Inaktivitet:

Såfremt du ikke har haft en stilling indenfor 10 år efter indsendelse af din profil og du ikke i øvrigt reagerer på vores henvendelser eller har kontaktet os, sletter vi dine oplysninger automatisk på grund af inaktivitet.

5.6. Inden vi sletter dine oplysninger forsøger vi at kontakte dig. Du har i den forbindelse mulighed for at give dit samtykke til vores fortsatte opbevaring af dine oplysninger. Det kan være hensigtsmæssigt, såfremt du senere ønsker at genaktivere din profil hos os, hvormed vi allerede har alle dine oplysninger og din historik hos os.

6. DINE RETTIGHEDER

6.1. Du er til enhver tid berettiget til at spørge os om, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Du kan ligeledes bede os om at berigtige forkert data og slette eller gøre indsigelse mod eller begrænse vores fortsatte behandling.

6.2. Vi gør opmærksom på, at du ikke kan udøve dine rettigheder i strid med vores fortsatte behandling, hvis behandlingen er nødvendig til vores opfyldelse af lovkrav. Det samme gælder, såfremt vores fortsatte behandling er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesser, f.eks. for så vidt angår aktuelle eller potentielle retstvister.

6.3. Ønsker du at rette henvendelse til os om brugen af dine oplysninger, bedes du skrive en e-mail til vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@nordicmedicare.eu.

6.4. Ønsker du at klage over vores behandling af dine oplysninger, skal du rette henvendelse til Datatilsynet.

 

Dato for offentliggørelse: 22. maj 2018